•  
  •  
                                                                                                                                                              '' Mind Control '' Te konto zaczeło się jesien 2014 - This account begun fall 2014 - Dieses Konto began Herbst 2014  

( Prezpraszam, choruje - Excuse, I am not healphy yet - Entschuldigung, Ich bin noch nicht gesund)

                                                                 
 

21:29
00:00:00


      1 ,  2 ,  8 ,  9,  6,  3

 swastykas in churches   Sankt Bartholomeus Church, Haslemere, Surrey, England, datiert auf 1911


   Basilika Holy Wita, Werona, Italy
 

   swastikas in christian church in Kiew, Ukraine    Synagoga Werona (Italia) - via Rita Rossini  - datowane na 1864


   Synagoge in Moaz-Haim (ground- mozaik)

   Kirche des heiligen Apolinaro  - Italia, Ravenna, 6. Jahrhundert  Swastykas in the Europe      
     Kreta 4´000 years old - Kretominoic Kultura
    
      Parlament Athen Greece      Norwegia      Polska, circa 3.century

      królewski pałac w Warszawie - kings palace in Warszawa
          swastyka w staropolskim herbie boreyko  ( Middle Ages - Poland)

      odznaka pamiątkowa - Poland, bevore year 1920

  swastykas in the east

     India

     Indish - India

    porcelana China     Iran, national museum

      China

      Korea (datiert 918-1392)
 
  
   
     Sensuji Shrine, Japan  (Shinto Religion)


  
   
     Asakusa Shrine, Japan  (Shinto Religion)

   
    Zengoji Buddhist Temple, Japan

    Buda   (with swastika)Healing Ritual - Indians North Amerika
     
      Native North Amerika

 
          museum of Native north Amerika in New York
to continue ....

-----> correct  - have to translate in english (responsable translation german: me)

Obrzeźnik - Gwiazda Inglii, połączona z Solarnym symbolem w centrum, który nasi Przodkowie początkowo nazywali Zwiastun, przynoszący Zdrowie, Szczęście i Radość. Obrzeźnik uważany jest za stary Symbol zapewniający Szczęście.

Obrzeźnik - Stern Ingliens, verbunden mit Solar Symbol im Centrum, welches unsere Vorfahren anfangs nannten Zwiastun, bringend Gesundheit, Glück und Freude. Obrzeznik wird erachtet als altes Symbol das Glück sichert.

 ---> correct
Swarga - Symbol Niebieskiej Drogi a także symbol Duchowej Wspinaczki przez liczne Światy harmonijnej Doskonałości Duchowej, przez wielowymiarowe Miejsca i Rzeczywistości rozmieszczone na Złotej Drodze do punktu końcowego wędrówki Duszy, którą zwie się Mi

Swarga - Symbol des Himmlischen Weges und auch symbol der Geistigen Kletterei durch zahlreiche Welten, harmonischer Vollkommenheit des Geistes, durch mehrfach dimensionale Plätze und Wirklichkeiten sich befindend auf dem goldenen Weg zum endenden Punkt der Seelenwanderung, welche man nennt MiSwati - Niebiańska symbolika, przedstawiająca zewnętrzny, strukturalny Obraz naszego Rodzimego Systemu Gwiezdnego - Swati, zwanego także "Piorunową Drogą" lub "Niebiańskim Irij". Czerwony punkt w dolnej części jednego z rękawów Systemu Gwiezdnego Swati symbolizuje nasze Słońce-Jariło.

Swati - Himmlische Symbolik, darstellend äusseres, strukturelles Bild unseres Heimischen Sonnen Systems - Swati, bekannt auch als ´Perunischer Weg´ oder ´Himmlischer Irij´. Roter Punkt im unteren Teil eines Aermels des Sonnensystems Swati symbloisiert unsere Sonne- Jarilo.

Kołochort - Symbolizuje dwoisty system percepcji świata:
stałe wzajemne interakcje światła i ciemności, życia i śmierci, dobra i zła, prawdy i kłamstwa, mądrości i
głupoty. Symbol wykorzystywano podczas próśb kierowanych do Bogów RA

Kołochort - Symbolisiert duales System der Sichtweise/ Wahrnehmung (percepcja) der Welt: ständige gegenseitige Interaktionen des Lichts und der Dunkelheit, Lebens und Todes, Guten und Bösen, Wahrheit und Lüge, der Klugheit und der Dummheit. Symbol wurde benutzt während der gerichteten Bitten zu den Göttern RA
Fasz (Płomień) - Symbol Ochronnego Odstraszającego Duchowego Ognia. Ten Duchowy Ogień oczyszcza Duch ludzki z egoizmu i niskich myśli. To symbol potęgi i Jedności Ducha Walki, zwycięstwa Jasnych Sił Rozumu nad siłami Ciemności i Ignorancji.

Fasz (Plomien-Flamme) - Symbol des Beschützenden Abschreckenden Geistigen Feuers. Dieses Geistige Feuer reinigt den Geist der Leute von Egoizmus und niederen Gedanken. Dies Symbol der Macht und der Einigkeit des Kampf Geistes, Symbol des Sieges Heller Verstandes Kräfte über Kräfte der Dunkelheit und Ignoranz.Agni (Ogień) - Symbol Świętego Ołtarza Ognia i Ogniska Domowego. Obiegowy Symbol Wyższych Bogów Światła, chroniący domy i świątynie. Także symbol Mądrości Starożytnych Bogów, czyli pradawnych Wed Słowiano-Aryjskich.

Agni (Ogień-Feuer) - Symbol Heiligen Altars des Feuers und Häuslichen Feuers. Geläufiges Symbol Höherer Götter des Lichts, beschützend Häuser und Tempel. Auch Symbol der Weisheit alttümlicher Götter, also pra-früherer Weden.. Slowiano-Aryjskich.


Swastyka Ducha - Cieszyła się największym zainteresowaniem u Kapłanów, Wołchwów, Wiedunow; symbolizuje Harmonię i Jedność: Ciała, Duszy, Ducha i Sumienia, a także Siłę duchową. Wołchwowie wykorzystali siłę duchową do kierowania Naturalnymi Żywiołami.

Swastyka Ducha, Swastyka des Geistes  -  Erfreute sich des grössten Interesses bei ´Priestern, Weisen und Wissenden; symbolisiert Harmonie und Einheit: des Körpers, Seele, Geistes und Gewissens, aber auch Geistes Kraft. Die ´Weisen nutzen die GeistesKraft zum Steuern der Natur Elemente.Swastyka Duszy - Wykorzystywana do koncentracji wyższych sił Uzdrawiających. Swastykę Duszy tylko Żrecy (kapłani) mieli prawo używać jako ornamentów ubrania, wznosiła na wysoki poziom duchowo-moralnej doskonałości.

Swastyka Duszy, Swastika der Seele - Genutzt zur Konzentration höherer Heil Kräfte.  Die Swastika der Seele gebrauchen hatten nur Recht  die ´Geschickten´ als Ornamente an Kleidung, Sie erhob auf eine hohe Ebene der geistig-moralischen Musterhaftigkeit. 
Swastyka - Symbol wiecznego cyklu Wszechświata - symbolizuje Wyższe Niebieskie Prawo, któremu podlega wszystko, co istnieje. Ognisty znak wykorzystywany przez ludzi do ochrony istniejącego Prawa i Porządku, od którego niezmienności zależało ich życie.

Swastyka - Symbol des ewigen Cyklus des Weltalls - symbolisiert Höheres Himmlisches Recht, welchem alles unterliegt, was ist/ istnieje/ besteht. Feueriges Zeichen benutzt durch Leute zum Schutz des bestehenden Rechts und Ordnung, von deren Unveränderlichkeit ihr Leben abhing - abhängt.

Suasti - Symbol ruchu, cyklu życia na Ziemi i obrotu Ziemi-Midgard. Symbol czterech północnych rzek, dzielących starą Świętą Daarję na cztery «dziedziny» albo «kraje», w których początkowo żyły cztery Rody Wielkiej Rasy.


Suasti  -  Symbol der Bewegung, Cyklus auf der Erde und Drehung der Midgard-Erde. Symbol der vier nördlichen Flüsse, trennend die alte Heilige Daaria in vier ´Gebiete´ oder ´Länder, in welchen anfangs lebten vier Stämme der grossen Rasse.
Ołtarznik - Niebiański wszech-rodowy symbol Wielkiej Jedności Jasnych Rodów, zaludniających Swargę, Gmachy i Mieszkania w Jawi, Sławi i Prawi. Symbol ten jest przedstawiany na kamieniu Ofiarnym, w pobliżu ofiarnika (ołtarza), na który przynoszone są Dary i odprawiane są nabożeństwa Rodów Wielkiej Rasy.

Ołtarznik - Himmlischer all- stämmisches symbol Grosser Einheit der Hellen Stämme, bevölkernd Swarga, Gemächer und Wohnungen in Jawi-Welt (sichtbare, minerale welt), Nawi Welt (astrale welt, der seelen u. geister) und Prawi Welt (mentale welt, der hellen Götter (prawo=recht).  Symbol dieses ist vorgestellt auf dem Opferstein, in der Nähe des Altars (oltarz), zum welchen gebracht werden Gaben (blutlose) und getan Gebete der Stämme Grosser Rasse.Inglia - Symbolizuje Pierwotny Życiodajny Boski Ogień Dzieła Stworzenia, z którego powstały wszystkie Wszechświaty i nasz system Słońca Jariły. W obiegowym znaczeniu Inglia, to symbol Pierwotnej Boskiej Czystości, ochraniającej Świat przed siłami Mroku.

Inglia - Symbolisiert das Lebensgebende Urfeuer Gottes, Feuer des Werkes der Schöpfung, aus welchem alle Universen entstanden und unser Sonnensystem (Jarylo). In der gängigen Bedeutung ist Inglia das Symbol der Ur Reinheit Gottes, die Welten vor den Kräften der Finsternis beschützend.

Kołowrót - Symbol wschodzącego Słońca-Jariły symbol wiecznego zwycięstwa Światła nad ciemnością i życia wiecznego nad śmiercią. Kolor Kołowrota również odgrywa ważną rolę: Ognisty, symbolizuje odrodzenie; Niebieski - Odnowienie;  Czarny - Zmianę. Symbol ten został zawłaszczony i zbezczeszczony przez nazistów!

Kołowrót - Symbol der aufgehenden Sonne - Jarilo, Symbol des ewigen Sieges des Lichts über die Dunkelheit und des ewigen Lebens über den Tod. 
Kolor/ Farbe des Kolowrots spielt ebenfalls eine wichtige Rolle: Feurig, symboliziert Wiedergeburt; Blau - Erneuerung; Schwarz - Veränderung. Dieses Symbol wurde vereinnahmt und geschändet durch die Nazis.Bogodar - Symbolizuje stały patronat Niebieskich Bogów, którzy obdarzają ludzi Starą Prawdziwą Mądrością i Sprawiedliwością. Symbol ten jest szczególnie czczony przez Kapłanów-Opiekunów, którym Niebiańscy Bogowie powierzyli chronić Najwyższy Dar - Niebiańską Mądrość'.

Bogodar (bo-god-ar) Bogo-Dar : Gottes Gabe - Symbolisiert ständiges Patronat der himmlischen Götter. Dieses Symbol ist vor allem geehrt durch Priester/Betreuer, welchen die himmlischen Götter anvertrauten zu schützen das Grösste Geschenk - die Himmlische Wahrheit.Rasicz - Symbol potęgi i Jedności Wielkiej Rasy. Wpisany w ośmiokąt gwiaździsty Znak Inglii złożony z czterech kolorów symbolizujących kolor tęczówki oczu Rodów Rasy: Srebrny u da'Arjów; zielony u h'Ariów; niebieski u Swiatorusow i Ognisty u Rassienow.

Rasicz - Symbol der Macht und Einheit der grossen Rasse. geschrieben ins achteckige sternenförmige Zeichen Ingliens gesetzt aus vier Farben symbolizierend Iris der Augen der Stämme der Rasse: Grau bei da´Ariern; grün bei h´Ariern; blau bei Swiatorusuw und feurig/gelb-braun bei Rassenern.
Grosse Rasse, hat was mit dem Hellem und Glanz zu tun (das allmählich schwindet), mit ihren Vorfahren und Göttern. (Juden, das auserwählte Volk Gottes; Muslime, die einzig Gläubigen, Rest Ungläubige) ?7

Mariczka - Niebiański symbol  Boskiego Światła zstępującego na Ziemię-Midgard czyli Iskry Bożej. Światło to ludzie z Rodów Rasy Wielkiej otrzymują dniem od Słońca-Jariły, a nocą od Gwiazd. Czasem Mariczką nazywano "spadającą gwiazdę".

Mariczka - Himmlisches Symbol des Göttlichen Lichts vertretend auf Midgard-Erde, das heisst Funke Gottes. Dieses Licht bekommen die Leute (der grossen Rasse) am Tag von der Sonne Jarilo und in der Nacht von den Sternen. Zeitens wurde Mariczka genannt ´fallender Stern´.Bogownik - Personifikuje Wieczną siłę i opiekę Jasnych Bogów nad człowiekiem, stającym na Drodze rozwoju duchowego i doskonałości. Mandala, z przedstawianiem tego symbolu
pomaga człowiekowi zrozumieć wzajemne przenikanie i Jedność czterech pierwotnych elementów

Bogownik - Personifiziert Ewige Kraft und Fürsorge/Schutz der Hellen Götter über den Menschen, stehend auf dem Weg der geistigen Entwicklung und Vollkommenheit. Mandala, mit der Darstellung dieses Symbols hilft dem Menschen zu verstehen gemeinsamen Einfluss und Einheit der vier ursprünglichen Elemente.
 Rodowik 


 

Swaor - Symbolizuje nie kończący się, stały Niebieski Ruch, zwany - Swaga oraz Wieczny Obieg Życiowych Sił Wszechświata. Uważa się, że umieszczenie tego symbolu na przedmiotach i sprzętach domowych zapewni domownikom dostatek i szczęście.

Swaor - Sonnen Pforten - Symbolizuje ständige Bewegung der Sonne- Jarilo (unsere Sonne) am Firmament. Für den Menschen dieses Symbol nutzend bedeutete es : Reinheit der Gedanken und Handlungen, das Gute und das Licht der geistigen Erleuchtung.Swarożyc - Symbol Niebieskiej Siły Boga Swaroga, zachowujący w pierwotnym wyglądzie wszelką różnorodność form Życia we Wszechświecie. Symbol, chroniący różne istniejące rozumne formy życia od psychicznej i duchowej degradacji, a także od całkowitego zniszczenia.

Swarożyc  - Symbol der Himmlischen Kraft des Gottes Swarog, bewahrend im ursprünglichen Aussehen alle Vielfalt der Lebensform im Weltall. Symbol, beschützend verschiedene istniejace/bestehenden verständigen Lebensformen vor der psychischen und geistigen Degredation und auch vor der vollständigen Zerstörung.Rodimicz - Symbol Wszechświatowej Siły Roda-Rodziciela, chroniącego we Wszechświecie pierwotne znaczenie Prawa Dziedziczności Poznania i Mądrości Rodu, od Starości do Młodości, od Przodków do Potomków. Symbol ochronny, zabezpieczający zachowanie pamięci Rodowej.

Rodimicz - Symbol der Weltall-Kraft des Roda- Rodziciela (Stamm- Stammvater´), beschützend im Weltall die urspründlichen Vererbungs-Rechte der Erkenntnis und Weisheit des Stammes, vom Alter bis zur Jugend, von Vorfahren bis zu Nachfahren. Symbol des Schutzes, versichernd die Bewahrung des Stammes Gedächtnisses.


Walkiria - Prastary symbol ochronny, strzegący Mądrość, Sprawiedliwość, Szlachetność i Zaszczyt. Znak ten jest szczególnie czczony przez wojów broniących ziemię ojczystą, swój Stary Ród i Wiarę. Jako znak ochronny był używany przez Kapłanów dla ochrony Wed.

Walkiria -  Pra altes Symbol des Schutzes/Verteidigung, behütend Weisheit, Gerechtigkeit, Edelmut und Würde/Ehre. Zeichen dieses ist vor allem gepriesen durch Kämpfer die väterliche Erde verteidigend, den alten Stamm und Glauben. Als Zeichen des Schutzes wurde es auch gebraucht durch die Priester zum Schutz der Weden (Weda- Wiedza- Wissen) wiesz-weischMołwiniec - Obiegowy symbol, broniący każdego człowieka z Rodów Wielkiej Rasy: od złośliwego, niedobrego słowa, od zapeszenia i Rodowego przekleństwa, z oszczerstwa i obmowy, itp. Uważa się, że Mołwiniec to wielki Dar Boga Roda.

Mołwiniec - Gängiges Symbol, verteidigend jeden Mensch aus Stämmen der Grossen Rasse: vor boshaftem, ungutem Wort, vor Verfluchung des Stammes, vor Verleumdung und übler Nachrede, usw. Man erachtet Molwiniec ist ein Grosses Geschenk des Stamm Gottes (Wielki Dar Boga Rodu).Źródło - Symbolizuje Pierwotną praojczyznę Duszy ludzkiej. Niebieskie Gmachy Bogini Dżiwy, gdzie pojawiają się w Bożym Świetle nieucieleśnione ludzkie Dusze. Po ukształtowaniu się na Złotej Drodze rozwoju duchowego Dusza udaje się na Ziemię.

Źródło - Quelle - Symbolisiert Usprüngliche Pre-Heimat der menschlichen Seele. Himmlische Gemächer der Göttin Dziwy. wo auftauchen im Göttlichen Licht nicht fleischgebundene menschliche Seelen. Nach Gestaltung auf dem Goldenen Weg der Entwicklung begeben sie sich auf die Erde.

Narayan - Niebiańska symbolika oznaczająca Jasną Duchową Drogę ludzi z Rodów Rasy Wielkiej. W Ingliźmie Narayan nie tylko symbolizuje rozwój duchowy człowieka, lecz także styl życia i zachowania.


Narayan - Himmlische Symbolik bedeutend Hellen Geistigen Weg der Leute (aus den Stämmen der Grossen Rasse). Im Inglizmus Narayan symbolisiert nicht nur geistige Entwicklung sondern auch Lebensstyl und Benehmen.
Dhata - Boski znak Ognisty, symbolizujący wewnętrzną i zewnętrzną strukturę człowieka. Dhata oznacza cztery podstawowe elementy, podarowane przez Boga-Stwórcę, a z których stworzony jest każdy człowiek Wielkiej Rasy: Ciało, Dusza, Duch i Sumienie.

Dhata - Göttliches Feuer Zeichen, symbolisiert innere und äussere Struktur des Menschen. Dhata bezeichnet vier grundlegende Elemente, geschenkt durch Gott-Schöpfer, a aus welchen geschaffen ist jeder Mensch (der Grossen Rasse : Körper, Seele, Geist und Gewissen.Kwiat Paproci - Ognisty symbol czystości Ducha, posiadający potężne siły życiowe. Powszechnie zwany Piorunowym Kwiatem. Uważano, że jest on zdolny odkryć ukryte w ziemi skarby, spełniać życzenia. W rzeczywistości daje człowiekowi możliwość odkrycia Ducha.

Kwiat Paproci , Blume Farn  - Feuriges Symbol für Reinheit der Seele, besitzend mächtige Lebens Kräfte. Allgemein genannt Piorunsche Blume. Man erachtete, es ist fähig entdecken verborgene Schätze in Erde, Wünsche zu erfüllen. In Wirklichkeit gibt dem Mensch die Möglichkeit den Geist zu entdecken.
To continue ...